Algemene Verkoopvoorwaarden

 

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 1 oktober 2016

Coty Netherlands B.V.

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1  Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna: “AVV”) zijn behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, volledig van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen, opdrachten, bestellingen, overeenkomsten en overige (rechts)handelingen van COTY Professional Beauty (hierna: COTY) met betrekking tot de verkoop van producten onder de merknaam: Wella Professionals en Nioxin (hierna: “Producten”) aan de natuurlijke of rechtspersoon die staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en werkzaam is in de kappersbranche en met wie COTY de levering van Producten is overeengekomen (hierna: “Afnemer”), en op iedere uitvoering van opdrachten of verrichting van diensten of werken van welke aard ook door deze Afnemer, en alle daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende rechtsbetrekkingen.

1.2  Deze AVV zijn behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst eveneens volledig van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen, opdrachten, bestellingen, overeenkomsten en overige (rechts)handelingen van COTY met betrekking tot de verkoop van producten onder de merknaam: Sebastian Professional, Sassoon Professional, SP, SP Men en System Professional (hierna: “Geselecteerde Producten”) aan de natuurlijke of rechtspersoon die staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en werkzaam is in de kappersbranche en met wie COTY een selectieve distributieovereenkomst heeft gesloten (“Geselecteerde Afnemer”), en op iedere uitvoering van opdrachten of verrichting van diensten of werken van welke aard ook door deze Geselecteerde Afnemer, en alle daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende rechtsbetrekkingen.

1.3  De Geselecteerde Afnemer is eveneens gerechtigd tot de aankoop van Producten.

1.4  De Afnemer en de Geselecteerde Afnemer worden hierna gezamenlijk aangeduid als: “(Geselecteerde) Afnemer”. De Producten en de Geselecteerde Producten worden hierna gezamenlijk aangeduid als: “(Geselecteerde) Producten”.

1.5  Enkel indien COTY zich hiermee specifiek en schriftelijk akkoord verklaart, zullen de algemene of specifieke inkoop- of andere voorwaarden of bedingen die de (Geselecteerde) Afnemer hanteert van toepassing zijn.

1.6  Wanneer COTY gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze AVV toestaat c.q. heeft toegestaan, laat dat haar recht onverlet alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen.

 

Artikel 2 Aanbod en aanvaarding

2.1  Alle aanbiedingen van COTY zijn geheel vrijblijvend.

2.2  Een door de (Geselecteerde) Afnemer aanvaard aanbod bindt de (Geselecteerde) Afnemer onherroepelijk. Het aanbod is pas bindend voor COTY vanaf de datum waarop zij de bestelling aanvaardt. Tenzij anders bepaald, wordt een bestelling als aanvaard beschouwd op de datum waarop de bestelde (Geselecteerde) Producten of verstrekte diensten worden geleverd en (Geselecteerde) Afnemer niet in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens COTY.

2.3  Een bestelling dient de bestelde artikelcode (codes en benamingen), de te leveren hoeveelheden, de datum en de leveringsdatum te bevatten.

2.4  COTY aanvaardt bestellingen die worden verstuurd per telefoon, per post, per e-mail, via www.wellastore.nl of die worden doorgegeven bij een bezoek van een van onze buitendienstmedewerkers.

2.5  Teneinde haar productie te plannen en al haar (Geselecteerde) Afnemers een optimale dienstverlening te garanderen, is COTY gerechtigd om disproportionele bestellingen te weigeren, op te schorten of gefaseerd uit te voeren. De (Geselecteerde) Afnemer wordt alsdan door een van onze buitendienstmedewerkers geïnformeerd.

 

Artikel 3 Prijzen en prijsvoorwaarden

3.1  De vermelde prijzen voor de (Geselecteerde) Producten zijn in euro’s en exclusief BTW. Bij bestellingen met een beloop van minder dan EUR 180,00 wordt EUR 10,00 aan vrachtkosten in rekening gebracht.

3.2  De (Geselecteerde) Producten worden gefactureerd tegen de prijzen die van toepassing zijn op de datum waarop de bestelling is opgenomen.

3.3  COTY is gerechtigd de in de prijslijsten bepaalde prijzen en voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen ten spoedigste onder vermelding van de ingangsdatum schriftelijk aan de (Geselecteerde) Afnemer worden meegedeeld.

 

Artikel 4 Betaling

4.1  De (Geselecteerde) Afnemer dient de facturen voor geleverde (Geselecteerde) Producten zonder enige aftrek, verrekening, opschorting, inhouding, korting of tegenvordering binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum, zijnde de datum waarop de (Geselecteerde) Producten het magazijn verlaten, of via automatische incasso binnen acht (8) dagen of via rembours te betalen. De facturen worden in geval een bankoverschrijving als voldaan beschouwd, indien de valutadatum van de betaling uiterlijk op de vervaldatum van de corresponderende factuur is gelegen.

4.2  Indien de (Geselecteerde) Afnemer gebruik maakt van betaling via automatische incasso en de afschrijving binnen acht (8) dagen geschiedt, ontvangt de (Geselecteerde) Afnemer een korting van 2 % op het totale factuurbedrag, de BTW inbegrepen. COTY is gerechtigd om bij herhaaldelijk storneren de betalingsconditie te wijzigen.

4.3  De (Geselecteerde) Afnemer dient eventuele verschillen tussen de door COTY opgegeven prijs en de op de factuur vermelde prijs binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk aan COTY mee te delen, bij gebreke waarvan het recht zich daarop te beroepen vervalt.

4.4  In geval van tekortschieten in de betalingsovereenkomst door de (Geselecteerde) Afnemer kan hij geen recht meer doen gelden op eventuele betalingskortingen en heeft COTY het recht de reeds verleende betalingskortingen terug te vorderen en haar verplichtingen op te schorten. COTY is alsdan gerechtigd de betalingsvoorwaarden te wijzigen.

4.5  Indien op enig moment bij COTY gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van de (Geselecteerde) Afnemer, is COTY gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van de (Geselecteerde) Afnemer te vorderen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat de (Geselecteerde) Afnemer deugdelijke zekerheid stelt voor al hetgeen COTY van (Geselecteerde) Afnemer te vorderen heeft of zal krijgen.

4.6  De (Geselecteerde) Afnemer is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle factuurbedragen, die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn door COTY zijn ontvangen, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de alsdan geldende wettelijke (handels)rente, vermeerderd met een opslag van twee procentpunten. Per 1 juli 2011 bedraagt de geldende wettelijke (handels)rente 8,25 %.

4.7  Indien het openstaande factuurbedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn door COTY is ontvangen, zal binnen een redelijke termijn van in beginsel tien (10) werkdagen een betalingsherinnering aan de (Geselecteerde) Afnemer worden gezonden. In het geval dat de (Geselecteerde) Afnemer ook na het verstrijken van de nieuw gestelde betalingstermijn verzuimt te betalen, wordt binnen een redelijke termijn van in beginsel tien (10) werkdagen een tweede en eventueel daarna binnen eenzelfde termijn, een derde aanmaning verzonden.

4.8  Indien de (Geselecteerde) Afnemer ook na het verzenden van de laatste aanmaning het verschuldigde bedrag, vermeerderd met rente, niet heeft voldaan, wordt de openstaande factuur ter incasso uit handen gegeven. De (Geselecteerde) Afnemer is alsdan verplicht om naast het verschuldigde totaalbedrag tevens alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die verband houden met de inning en van rechtsuitoefening te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15 % van het totale door (Geselecteerde) Afnemer aan COTY verschuldigde bedrag, met inbegrip van de wettelijke (handels)rente en met een minimum van EUR 50,00. COTY behoeft ter zake van deze minimumkosten geen bewijs te leveren.

 

Artikel 5 Annulering

5.1  Indien de (Geselecteerde) Afnemer een bestelling annuleert, wordt alsdan een administratieve vergoeding van 20 % van het totale factuurbedrag in rekening gebracht. COTY blijft daarnaast gerechtigd tot volledige schadevergoeding, daaronder begrepen gederfde winst. Geannuleerde (Geselecteerde) Producten dienen op het moment van annuleren in het bestaande assortiment te zijn opgenomen.

 

Artikel 6 Afleveringstermijn, aflevering en risico

6.1  De aflevering van (Geselecteerde) Producten, de bepalingen omtrent de kosten van aflevering en de overgang van het risico geschieden Delivered Duty Paid (franco) volgens de geldende Incoterms van de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs en geschiedt op de bestemming welke COTY en de (Geselecteerde) Afnemer overeengekomen zijn.

6.2  Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft de (Geselecteerde) Afnemer geen recht op enige schadevergoeding. De (Geselecteerde) Afnemer heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de afleveringstermijn zodanig is dat van de (Geselecteerde) Afnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze het betreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat.

6.3  In het geval dat een (Geselecteerd) Product niet (meer) beschikbaar is, is COTY gerechtigd niet of slechts een gedeelte van de oorspronkelijke bestelling te leveren. De (Geselecteerde) Afnemer wordt alsdan middels de vrachtbrief, per telefoon, per e-mail of via een buitendienstmedewerker geïnformeerd over de niet-beschikbaarheid van een (Geselecteerd) Product. COTY is in dat geval geen enkele schadevergoeding verschuldigd.

6.4  COTY is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen aan haar (Geselecteerde) Producten en zelfs de productie te staken indien de omstandigheden dit naar haar bindend oordeel rechtvaardigen. De bestellingen worden alsdan nagekomen in de mate van beschikbaarheid.

6.5  COTY is gerechtigd de verkoop geheel of gedeeltelijk op te schorten of te annuleren in geval van overmacht. Als overmacht wordt beschouwd iedere omstandigheid ontstaan buiten toedoen van COTY, waardoor de normale uitoefening van de overeenkomst wordt verhinderd, bemoeilijkt of op andere wijze nadelig wordt beïnvloed.

 

Artikel 7 Inspectie, gebreken en garantie

7.1  De door COTY afgeleverde (Geselecteerde) Producten voldoen aan onze productienormen. De (Geselecteerde) Afnemer draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de keuze, het gebruik en de gebruiksvoorwaarden van de afgeleverde (Geselecteerde) Producten.

7.2  De door COTY afgeleverde (Geselecteerde) Producten mogen uitsluitend door de (Geselecteerde) Afnemer en slechts in daartoe volgens de detailhandel gebruikelijke hoeveelheden aan de eindgebruiker worden verkocht of door de (Geselecteerde) Afnemer worden gebruikt.

7.3  De door COTY afgeleverde technische (Geselecteerde) Producten mogen door de (Geselecteerde) Afnemer in geen geval aan de eindgebruiker worden verkocht. Een (Geselecteerd) Product wordt als technisch aangemerkt, indien het verbod tot eindverkoop op de verpakking van het (Geselecteerde) Product staat vermeld.

7.4  De door COTY afgeleverde (Geselecteerde) Producten zullen in alle gevallen door de (Geselecteerde) Afnemer worden geaccepteerd, tenzij de afgeleverde (Geselecteerde) Producten niet de door de Afnemer bestelde (Geselecteerde) Producten betreffen en zulks aan COTY verwijtbaar is. COTY en de (Geselecteerde) Afnemer zullen alsdan - mits uiterlijk binnen drie (3) werkdagen is gereclameerd – in overleg treden teneinde een nieuwe bestelling overeen te komen.

7.5  De (Geselecteerde) Afnemer is verplicht de (Geselecteerde) Producten onmiddellijk na aflevering nauwkeurig te (doen) inspecteren. Indien de (Geselecteerde) Afnemer van oordeel is dat er gebreken en/of beschadigingen zijn aan de (Geselecteerde) Producten, dient hij COTY hiervan onmiddellijk – zijnde uiterlijk drie (3) werkdagen na aflevering van de (Geselecteerde) Producten - op de hoogte te brengen. De (Geselecteerde) Afnemer kan een aanvraag voor het terugsturen van de (Geselecteerde) Producten indienen bij Customer Service of een buitendienstmedewerker van COTY. Eventuele beschadigingen en/of gebreken aan de (Geselecteerde) Producten die redelijkerwijs niet direct bij aflevering te constateren zijn, dienen uiterlijk binnen twaalf (12) maanden na aflevering van de (Geselecteerde) Producten schriftelijk aan COTY te worden meegedeeld.

7.6  De (Geselecteerde) Afnemer dient aanstonds ontdekte vermeende gebreken en/of beschadigingen aan de geleverde (Geselecteerde) Producten duidelijk leesbaar op de vrachtbrief te vermelden en de vrachtbrief herkenbaar af te tekenen voor ontvangst van de geleverde (Geselecteerde) Producten.

7.7  Vermeende gebrekkige of beschadigde (Geselecteerde) Producten kunnen eerst na een daartoe strekkende afspraak met COTY worden teruggezonden naar COTY. De modaliteiten van terugzending zullen onderling tussen de partijen overeengekomen worden.

7.8  De (Geselecteerde) Afnemer kan uitsluitend aan COTY retourneren ingeval van: (i) gebrekkige producten; (ii) gebrekkige productkwaliteit; (iii) transportschade; (iv) productverlies tijdens transport; (v) gebrekkige bestelling; (vi) niet-geplaatste bestelling; (vii) foutief ingevoerde bestelling of (viii) foutieve verpakking.

7.9  Na het ontdekken van enig gebrek kan COTY eisen dat de (Geselecteerde) Afnemer de verkoop en/of aflevering van de betreffende (Geselecteerde) Producten onverwijld staakt.

7.10 De (Geselecteerde) Afnemer kan geen aanspraken met betrekking tot beschadiging en/of gebreken aan de (Geselecteerde) Producten doen gelden jegens COTY zolang de (Geselecteerde) Afnemer enige – daar rechtstreeks tegenover staande – verplichting jegens COTY niet is nagekomen. De (Geselecteerde) Afnemer zal alle medewerking verlenen aan COTY bij het onderzoeken van de vermeende schade en/of gebreken.

7.11 Gebreken ter zake van een afzonderlijke partij (Geselecteerde) Producten, die onderdeel uitmaakt van een uit meer partijen bestaande levering, geven de (Geselecteerde) Afnemer slechts het recht op ontbinding van de gehele overeenkomst wanneer de (Geselecteerde) Afnemer bewijst dat de instandhouding van het resterende gedeelte van de overeenkomst niet in redelijkheid kan worden verlangd.

7.12 Indien tijdig en in overeenstemming met deze AVV is gereclameerd en naar het redelijke oordeel van COTY genoegzaam is aangetoond dat de (Geselecteerde) Producten gebreken of beschadigingen vertonen, zal COTY – tegen teruggave van de ondeugdelijk gebleken (Geselecteerde) Producten – een creditnota sturen naar de (Geselecteerde) Afnemer. Hiermee zal COTY volledig hebben voldaan aan haar verplichtingen tegenover de (Geselecteerde) Afnemer en zal COTY dan ook tot geen enkele verdere schadevergoeding gehouden zijn.

7.13 Behoudens de uitzonderingen voorzien in dit artikel zullen (Geselecteerde) Producten in principe niet worden teruggenomen door COTY.

 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1  De eigendom van (Geselecteerde) Producten van COTY gaat pas over op de (Geselecteerde) Afnemer nadat deze alle vorderingen van COTY in het kader van de handelsovereenkomst tussen COTY en de (Geselecteerde) Afnemer, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomst en vorderingen uit hoofde van door COTY ten behoeve van de (Geselecteerde) Afnemer verrichte of te verrichten werkzaamheden, heeft voldaan.

8.2  Het is de (Geselecteerde) Afnemer niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van COTY de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te vervreemden anders dan in de gewone uitoefening van het bedrijf, te verpanden of anderszins te bezwaren dan wel aan een derde in gebruik te geven.

8.3  Zolang COTY eigenaar is van de (Geselecteerde) Producten, zal de (Geselecteerde) Afnemer COTY onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen, wanneer de (Geselecteerde) Producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderzijds aanspraak wordt gemaakt op (een deel van) de (Geselecteerde) Producten. Voorts zal de (Geselecteerde) Afnemer COTY, op het eerste verzoek van COTY, meedelen waar de (Geselecteerde) Producten zich bevinden.

8.4  Bij beslag, gerechtelijk akkoord, surséance van betaling of faillissement zal de (Geselecteerde) Afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder dan wel de curator op de (eigendoms)rechten van COTY wijzen.

8.5  Indien de (Geselecteerde) Afnemer de (Geselecteerde) Producten niet of niet tijdig afneemt, zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. COTY is alsdan gerechtigd de (Geselecteerde) Producten voor rekening en risico van de (Geselecteerde) Afnemer op te slaan of deze aan een derde te verkopen teneinde de door de (Geselecteerde) Afnemer terug te betalen schade te beperken.

8.6  Het eigendomsvoorbehoud komt niet te vervallen bij betalingen door een derde die in de vorderingen van COTY op de (Geselecteerde) Afnemer wordt gesubrogeerd.

8.7  Indien de koopprijs van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde (Geselecteerde) Producten door een derde aan COTY wordt voldaan, en deze derde subrogeert in de rechten van COTY jegens de (Geselecteerde) Afnemer, komen COTY en de (Geselecteerde) Afnemer nu voor alsdan overeen dat de (Geselecteerde) Afnemer de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken vanaf dat moment voor de gesubrogeerde derde zal gaan houden.

8.8  Alle reclamemiddelen, waaronder maar niet beperkt tot samples, die gratis door COTY aan de Afnemer ter beschikking worden gesteld, blijven de onvervreemdbare eigendom van COTY.

 

Artikel 9 Overige verplichtingen van de Afnemer

9.1  (Geselecteerde) Producten die door COTY in detailverpakking in het verkeer zijn gebracht, mogen uitsluitend in deze detailverpakking worden verhandeld zonder enige verandering aan of beschadiging van de verpakking of inhoud. De (Geselecteerde) Afnemer zal de op deze (Geselecteerde) Producten aangebrachte merknamen, herkenningstekens en/of handelsnamen niet geheel of gedeeltelijk verwijderen, onzichtbaar of anderszins bewerken.

9.2  De (Geselecteerde) Afnemer dient alle rechten van COTY op de door haar geleverde (Geselecteerde) Producten, waaronder maar niet beperkt tot woord- beeldmerken, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

9.3  De (Geselecteerde) Afnemer verbindt zich ertoe geen (Geselecteerde) Producten aan te kopen die als namaak erkend werden door COTY, of de SNB-REACT (Stichting Namaak Bestrijding). Indien er toch namaakproducten zouden worden gevonden in de winkels van de (Geselecteerde) Afnemer, zal de (Geselecteerde) Afnemer deze (Geselecteerde) Producten onmiddellijk verwijderen en COTY bijstaan in het opsporen van de oorsprong van deze (Geselecteerde) Producten. In geval van herhaling – zelfs onvrijwillig – door de (Geselecteerde) Afnemer, kan COTY de in dit kader door haar opgelopen schade verhalen op de (Geselecteerde) Afnemer.

9.4  De (Geselecteerde) Afnemer verbindt zich ertoe geen reclame te voeren voor (Geselecteerde) COTY Producten die volgens COTY de redelijke belangen van COTY en haar (Geselecteerde) Producten kan schaden.

9.5  De (Geselecteerde) Afnemer is volledig verantwoordelijk voor het bepalen en bekendmaken van haar verkoopprijs alsmede voor de promotieacties die hij aanbiedt aan consumenten. De (Geselecteerde) Afnemer verbindt zich ertoe de presentatie van de (Geselecteerde) Producten niet te wijzigen en het promotiemateriaal niet te gebruiken voor andere producten dan waarvoor het bestemd is.

 

Artikel 10 Ontbinding

10.1 In geval van gerechtelijk akkoord, faillissement, stillegging, liquidatie of ernstige kredietproblemen van de (Geselecteerde) Afnemer, zullen alle nog niet afgewikkelde overeenkomsten met de (Geselecteerde) Afnemer van rechtswege ontbonden zijn, tenzij COTY de (Geselecteerde) Afnemer binnen redelijke tijd meedeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval COTY zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld. Dit onverminderd andere rechten van COTY onder welke overeenkomst met de (Geselecteerde) Afnemer dan ook en zonder dat COTY tot enige schadevergoeding is gehouden.

10.2 In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in 10.1, zijn alle vorderingen van COTY op de (Geselecteerde) Afnemer uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is COTY gerechtigd de betreffende (Geselecteerde) Producten terug te nemen. In dat geval zullen COTY en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van de (Geselecteerde) Afnemer te betreden teneinde de (Geselecteerde) Producten in bezit te nemen. De (Geselecteerde) Afnemer is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde COTY in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.

 

Artikel 11 Overdracht van rechten en verplichtingen

11.1 De (Geselecteerde) Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst aan enige derde over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van COTY.

 

Artikel 12 Persoonsgegevens

12.1 COTY legt persoonsgegevens van de (Geselecteerde) Afnemer vast en verwerkt deze gegevens ten behoeve van haar eigen bedrijfsvoering, voor het doen van leveringen, het verlenen van diensten, het onderhouden van contacten met de (Geselecteerde) Afnemer, het analyseren en verbeteren van haar (Geselecteerde) Producten en haar dienstverlening en het zenden van informatie aan de (Geselecteerde) Afnemer over nieuwe producten en diensten van COTY. Indien de (Geselecteerde) Afnemer de laatstgenoemde informatie niet wenst te ontvangen, dient de (Geselecteerde) Afnemer dit kenbaar te maken aan COTY door het zenden van een daartoe strekkende e-mail (emailadres: wellasp.im@pg.com). Na ontvangst hiervan zal COTY de toezending van deze informatie beëindigen. De persoonsgegevens van de (Geselecteerde) Afnemer worden uiterlijk tien (10) jaar na de laatste levering van een (Geselecteerd) Product door COTY aan Afnemer verwijderd.

 

Artikel 13 Overig

13.1 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze AVV nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze AVV volledig van toepassing. COTY en de (Geselecteerde) Afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

 

Artikel 14 Afhandeling van geschillen, toepasselijk recht, bevoegde rechter

14.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame termijn nadat de (Geselecteerde) Afnemer het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, volledig en duidelijk omschreven, worden ingediend bij COTY. Deze termijn heeft te gelden als een invulling van de termijn als bedoeld in artikel 6:89 BW.

14.2 Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan worden uitsluitend berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam. COTY is eveneens gerechtigd om de zaak aanhangig te maken bij de rechtbank van de woonplaats van de (Geselecteerde) Afnemer.

14.3 Geschillen worden beheerst door Nederlandse recht.

14.4 Toepassing van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.