Terms and Conditions

    • Je moet eerst inloggen of jezelf registreren om hier toegang toe te krijgen.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 1 oktober 2011

Procter & Gamble Nederland B.V., handelend onder de naam P&G Salon Professional

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna: “AVV”) zijn behoudens

uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, volledig

van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen, opdrachten,

bestellingen, overeenkomsten en overige (rechts)handelingen van

P&G Salon Professional (hierna: P&G) met betrekking tot de verkoop

van producten onder de merknaam: Wella Professionals, Sassoon

Professional en Nioxin (hierna: “Producten”) aan de natuurlijke of

rechtspersoon die staat ingeschreven in het Handelsregister van de

Kamer van Koophandel en werkzaam is in de kappersbranche en met

wie P&G de levering van Producten is overeengekomen (hierna:

Afnemer”), en op iedere uitvoering van opdrachten of verrichting

van diensten of werken van welke aard ook door deze Afnemer, en

alle daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende

rechtsbetrekkingen.

1.2 Deze AVV zijn behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke

andersluidende overeenkomst eveneens volledig van toepassing op

alle aanbiedingen, leveringen, opdrachten, bestellingen,

overeenkomsten en overige (rechts)handelingen van P&G met

betrekking tot de verkoop van producten onder de merknaam:

Sebastian Professional en System Professional (hierna:

“Geselecteerde Producten”) aan de natuurlijke of rechtspersoon die

staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van

Koophandel en werkzaam is in de kappersbranche en met wie P&G

een selectieve distributieovereenkomst heeft gesloten (“Geselecteerde

Afnemer”), en op iedere uitvoering van opdrachten of verrichting van

diensten of werken van welke aard ook door deze Geselecteerde

Afnemer, en alle daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende

rechtsbetrekkingen.

1.3 De Geselecteerde Afnemer is eveneens gerechtigd tot de aankoop van

Producten.

1.4 De Afnemer en de Geselecteerde Afnemer worden hierna gezamenlijk

aangeduid als: “(Geselecteerde) Afnemer”. De Producten en de

Geselecteerde Producten worden hierna gezamenlijk aangeduid als:

(Geselecteerde) Producten”.

1.5 Enkel indien P&G zich hiermee specifiek en schriftelijk akkoord

verklaart, zullen de algemene of specifieke inkoop- of andere

voorwaarden of bedingen die de (Geselecteerde) Afnemer hanteert van

toepassing zijn.

1.6 Wanneer P&G gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend

afwijkingen van deze AVV toestaat c.q. heeft toegestaan, laat dat haar

recht onverlet alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden

te eisen.

Artikel 2 Aanbod en aanvaarding

2.1 Alle aanbiedingen van P&G zijn geheel vrijblijvend.

2.2 Een door de (Geselecteerde) Afnemer aanvaard aanbod bindt de

(Geselecteerde) Afnemer onherroepelijk. Het aanbod is pas bindend

voor P&G vanaf de datum waarop zij de bestelling aanvaardt. Tenzij

anders bepaald, wordt een bestelling als aanvaard beschouwd op de

datum waarop de bestelde (Geselecteerde) Producten of verstrekte

diensten worden geleverd en (Geselecteerde) Afnemer niet in gebreke

is met de nakoming van enige verplichting jegens P&G.

2.3 Een bestelling dient de bestelde artikelcode (codes en benamingen), de

te leveren hoeveelheden, de datum en de leveringsdatum te bevatten.

2.4 P&G aanvaardt bestellingen die worden verstuurd per telefoon, per

post, per fax, per elektronische post of die worden doorgegeven bij

een bezoek van een van onze buitendienstmedewerkers.

2.5 Teneinde haar productie te plannen en al haar (Geselecteerde)

Afnemers een optimale dienstverlening te garanderen, is P&G

gerechtigd om disproportionele bestellingen te weigeren, op te

schorten of gefaseerd uit te voeren. De (Geselecteerde) Afnemer wordt

alsdan door een van onze buitendienstmedewerkers geïnformeerd.

Artikel 3 Prijzen en prijsvoorwaarden

3.1 De vermelde prijzen voor de (Geselecteerde) Producten zijn in euro’s

en exclusief BTW. Bij bestellingen met een beloop van minder dan

EUR 180,00 wordt EUR 10,00 aan vrachtkosten in rekening gebracht.

3.2 De (Geselecteerde) Producten worden gefactureerd tegen de prijzen

die van toepassing zijn op de datum waarop de bestelling is

opgenomen.

3.3 P&G is gerechtigd de in de prijslijsten bepaalde prijzen en

voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen ten spoedigste onder

vermelding van de ingangsdatum schriftelijk aan de (Geselecteerde)

Afnemer worden meegedeeld.

Artikel 4 Betaling

4.1 De (Geselecteerde) Afnemer dient de facturen voor geleverde

(Geselecteerde) Producten zonder enige aftrek, verrekening,

opschorting, inhouding, korting of tegenvordering binnen 30

kalenderdagen na de factuurdatum, zijnde de datum waarop de

(Geselecteerde) Producten het magazijn verlaten, of via automatische

incasso binnen acht (8) dagen of via rembours te betalen. De facturen

worden in geval een bankoverschrijving als voldaan beschouwd,

indien de valutadatum van de betaling uiterlijk op de vervaldatum van

de corresponderende factuur is gelegen.

4.2 Indien de (Geselecteerde) Afnemer gebruik maakt van betaling via

automatische incasso en de afschrijving binnen acht (8) dagen

geschiedt, ontvangt de (Geselecteerde) Afnemer een korting van 2 %

op het totale factuurbedrag, de BTW uitgezonderd. P&G is gerechtigd

om bij herhaaldelijk storneren de betalingsconditie te wijzigen.

4.3 De (Geselecteerde) Afnemer dient eventuele verschillen tussen de

door P&G opgegeven prijs en de op de factuur vermelde prijs binnen

30 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk aan P&G mee te delen,

bij gebreke waarvan het recht zich daarop te beroepen vervalt.

4.4 In geval van tekortschieten in de betalingsovereenkomst door de

(Geselecteerde) Afnemer kan hij geen recht meer doen gelden op

eventuele betalingskortingen en heeft P&G het recht de reeds

verleende betalingskortingen terug te vorderen en haar verplichtingen

op te schorten. P&G is alsdan gerechtigd de betalingsvoorwaarden te

wijzigen.

4.5 Indien op enig moment bij P&G gerede twijfel bestaat omtrent de

kredietwaardigheid van de (Geselecteerde) Afnemer, is P&G

gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van de (Geselecteerde)

Afnemer te vorderen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat de

(Geselecteerde) Afnemer deugdelijke zekerheid stelt voor al hetgeen

P&G van (Geselecteerde) Afnemer te vorderen heeft of zal krijgen.

4.6 De (Geselecteerde) Afnemer is, zonder nadere ingebrekestelling, over

alle factuurbedragen, die niet uiterlijk op de laatste dag van de

betalingstermijn door P&G zijn ontvangen, vanaf die dag rente

verschuldigd gelijk aan de alsdan geldende wettelijke (handels)rente,

vermeerderd met een opslag van twee procentpunten. Per 1 juli 2011

bedraagt de geldende wettelijke (handels)rente 8,25 %.

4.7 Indien het openstaande factuurbedrag niet uiterlijk op de laatste dag

van de betalingstermijn door P&G is ontvangen, zal binnen een

redelijke termijn van in beginsel tien (10) werkdagen een

betalingsherinnering aan de (Geselecteerde) Afnemer worden

gezonden. In het geval dat de (Geselecteerde) Afnemer ook na het

verstrijken van de nieuw gestelde betalingstermijn verzuimt te betalen,

wordt binnen een redelijke termijn van in beginsel tien (10)

werkdagen een tweede en eventueel daarna binnen eenzelfde termijn,

een derde aanmaning verzonden.

4.8 Indien de (Geselecteerde) Afnemer ook na het verzenden van de

laatste aanmaning het verschuldigde bedrag, vermeerderd met rente,

niet heeft voldaan, wordt de openstaande factuur ter incasso uit

handen gegeven. De (Geselecteerde) Afnemer is alsdan verplicht om

naast het verschuldigde totaalbedrag tevens alle buitengerechtelijke en

gerechtelijke kosten die verband houden met de inning en van

rechtsuitoefening te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten

bedragen ten minste 15 % van het totale door (Geselecteerde)

Afnemer aan P&G verschuldigde bedrag, met inbegrip van de

wettelijke (handels)rente en met een minimum van EUR 50,00. P&G

behoeft ter zake van deze minimumkosten geen bewijs te leveren.

Artikel 5 Annulering

5.1 Indien de (Geselecteerde) Afnemer een bestelling annuleert, wordt

alsdan een administratieve vergoeding van 20 % van het totale

factuurbedrag in rekening gebracht. P&G blijft daarnaast gerechtigd

tot volledige schadevergoeding, daaronder begrepen gederfde winst.

Geannuleerde (Geselecteerde) Producten dienen op het moment van

annuleren in het bestaande assortiment te zijn opgenomen.

Artikel 6 Afleveringstermijn, aflevering en risico

6.1 De aflevering van (Geselecteerde) Producten, de bepalingen omtrent

de kosten van aflevering en de overgang van het risico geschieden

Delivered Duty Paid (franco) volgens de geldende Incoterms van de

Internationale Kamer van Koophandel te Parijs en geschiedt op de

bestemming welke P&G en de (Geselecteerde) Afnemer

overeengekomen zijn.

6.2 Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft de (Geselecteerde)

Afnemer geen recht op enige schadevergoeding. De (Geselecteerde)

Afnemer heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging

van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de

afleveringstermijn zodanig is dat van de (Geselecteerde) Afnemer

redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze het betreffende

gedeelte van de overeenkomst in stand laat.

6.3 In het geval dat een (Geselecteerd) Product niet (meer) beschikbaar is,

is P&G gerechtigd niet of slechts een gedeelte van de oorspronkelijke

bestelling te leveren. De (Geselecteerde) Afnemer wordt alsdan

middels de vrachtbrief, per telefoon of via een

buitendienstmedewerker geïnformeerd over de niet-beschikbaarheid

van een (Geselecteerd) Product. P&G is in dat geval geen enkele

schadevergoeding verschuldigd.

6.4 P&G is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen aan haar

(Geselecteerde) Producten en zelfs de productie te staken indien de

omstandigheden dit naar haar bindend oordeel rechtvaardigen. De

bestellingen worden alsdan nagekomen in de mate van

beschikbaarheid.

6.5 P&G is gerechtigd de verkoop geheel of gedeeltelijk op te schorten of

te annuleren in geval van overmacht. Als overmacht wordt beschouwd

iedere omstandigheid ontstaan buiten toedoen van P&G, waardoor de

normale uitoefening van de overeenkomst wordt verhinderd,

bemoeilijkt of op andere wijze nadelig wordt beïnvloed.

Artikel 7 Inspectie, gebreken en garantie

7.1 De door P&G afgeleverde (Geselecteerde) Producten voldoen aan

onze productienormen. De (Geselecteerde) Afnemer draagt de

volledige verantwoordelijkheid voor de keuze, het gebruik en de

gebruiksvoorwaarden van de afgeleverde (Geselecteerde) Producten.

7.2 De door P&G afgeleverde (Geselecteerde) Producten mogen

uitsluitend door de (Geselecteerde) Afnemer en slechts in daartoe

volgens de detailhandel gebruikelijke hoeveelheden aan de

eindgebruiker worden verkocht of door de (Geselecteerde) Afnemer

worden gebruikt.

7.3 De door P&G afgeleverde technische (Geselecteerde) Producten

mogen door de (Geselecteerde) Afnemer in geen geval aan de

eindgebruiker worden verkocht. Een (Geselecteerd) Product wordt als

technisch aangemerkt, indien het verbod tot eindverkoop op de

verpakking van het (Geselecteerde) Product staat vermeld.

7.4 De door P&G afgeleverde (Geselecteerde) Producten zullen in alle

gevallen door de (Geselecteerde) Afnemer worden geaccepteerd,

tenzij de afgeleverde (Geselecteerde) Producten niet de door de

Afnemer bestelde (Geselecteerde) Producten betreffen en zulks aan

P&G verwijtbaar is. P&G en de (Geselecteerde) Afnemer zullen

alsdan - mits uiterlijk binnen drie (3) werkdagen is gereclameerd - in

overleg treden teneinde een nieuwe bestelling overeen te komen.

7.5 De (Geselecteerde) Afnemer is verplicht de (Geselecteerde) Producten

onmiddellijk na aflevering nauwkeurig te (doen) inspecteren. Indien

de (Geselecteerde) Afnemer van oordeel is dat er gebreken en/of

beschadigingen zijn aan de (Geselecteerde) Producten, dient hij P&G

hiervan onmiddellijk – zijnde uiterlijk drie (3) werkdagen na

aflevering van de (Geselecteerde) Producten - op de hoogte te

brengen. De (Geselecteerde) Afnemer kan een aanvraag voor het

terugsturen van de (Geselecteerde) Producten indienen bij Customer

Service of een buitendienstmedewerker van P&G. Eventuele

beschadigingen en/of gebreken aan de (Geselecteerde) Producten die

redelijkerwijs niet direct bij aflevering te constateren zijn, dienen

uiterlijk binnen twaalf (12) maanden na aflevering van de

(Geselecteerde) Producten schriftelijk aan P&G te worden

meegedeeld.

7.6 De (Geselecteerde) Afnemer dient aanstonds ontdekte vermeende

gebreken en/of beschadigingen aan de geleverde (Geselecteerde)

Producten duidelijk leesbaar op de vrachtbrief te vermelden en de

vrachtbrief herkenbaar af te tekenen voor ontvangst van de geleverde

(Geselecteerde) Producten.

7.7 Vermeende gebrekkige of beschadigde (Geselecteerde) Producten

kunnen eerst na een daartoe strekkende afspraak met P&G worden

teruggezonden naar P&G. De modaliteiten van terugzending zullen

onderling tussen de partijen overeen gekomen worden.

7.8 De (Geselecteerde) Afnemer kan uitsluitend aan P&G retourneren in

geval van: (i) gebrekkige producten; (ii) gebrekkige productkwaliteit;

(iii) transportschade; (iv) productverlies tijdens transport; (v)

gebrekkige bestelling; (vi) niet-geplaatste bestelling; (vii) foutief

ingevoerde bestelling of (viii) foutieve verpakking.

7.9 Na het ontdekken van enig gebrek kan P&G eisen dat de

(Geselecteerde) Afnemer de verkoop en/of aflevering van de

betreffende (Geselecteerde) Producten onverwijld staakt.

7.10 De (Geselecteerde) Afnemer kan geen aanspraken met betrekking tot

beschadiging en/of gebreken aan de (Geselecteerde) Producten doen

gelden jegens P&G zolang de (Geselecteerde) Afnemer enige – daar

rechtstreeks tegenover staande – verplichting jegens P&G niet is

nagekomen. De (Geselecteerde) Afnemer zal alle medewerking

verlenen aan P&G bij het onderzoeken van de vermeende schade en/of

gebreken.

7.11 Gebreken ter zake van een afzonderlijke partij (Geselecteerde)

Producten, die onderdeel uitmaakt van een uit meer partijen bestaande

levering, geven de (Geselecteerde) Afnemer slechts het recht op

ontbinding van de gehele overeenkomst wanneer de (Geselecteerde)

Afnemer bewijst dat de instandhouding van het resterende gedeelte

van de overeenkomst niet in redelijkheid kan worden verlangd.

7.12 Indien tijdig en in overeenstemming met deze AVV is gereclameerd

en naar het redelijke oordeel van P&G genoegzaam is aangetoond dat

de (Geselecteerde) Producten gebreken of beschadigingen vertonen,

zal P&G – tegen teruggave van de ondeugdelijk gebleken

(Geselecteerde) Producten – een creditnota sturen naar de

(Geselecteerde) Afnemer. Hiermee zal P&G volledig hebben voldaan

aan haar verplichtingen tegenover de (Geselecteerde) Afnemer en zal

P&G dan ook tot geen enkele verdere schadevergoeding gehouden

zijn.

7.13 Behoudens de uitzonderingen voorzien in dit artikel zullen

(Geselecteerde) Producten in principe niet worden teruggenomen door

P&G.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 De eigendom van (Geselecteerde) Producten van P&G gaat pas over

op de (Geselecteerde) Afnemer nadat deze alle vorderingen van P&G

in het kader van de handelsovereenkomst tussen P&G en de

(Geselecteerde) Afnemer, alsmede ter zake van de vorderingen

wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomst en

vorderingen uit hoofde van door P&G ten behoeve van de

(Geselecteerde) Afnemer verrichte of te verrichten werkzaamheden,

heeft voldaan.

8.2 Het is de (Geselecteerde) Afnemer niet toegestaan zonder schriftelijke

toestemming van P&G de onder eigendomsvoorbehoud geleverde

zaken te vervreemden anders dan in de gewone uitoefening van het

bedrijf, te verpanden of anderszins te bezwaren dan wel aan een derde

in gebruik te geven.

8.3 Zolang P&G eigenaar is van de (Geselecteerde) Producten, zal de

(Geselecteerde) Afnemer P&G onverwijld schriftelijk op de hoogte

stellen, wanneer de (Geselecteerde) Producten in beslag (dreigen te)

worden genomen of anderzijds aanspraak wordt gemaakt op (een deel

van) de (Geselecteerde) Producten. Voorts zal de (Geselecteerde)

Afnemer P&G, op het eerste verzoek van P&G, meedelen waar de

(Geselecteerde) Producten zich bevinden.

8.4 Bij beslag, gerechtelijk akkoord, surséance van betaling of

faillissement zal de (Geselecteerde) Afnemer onmiddellijk de

beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder dan wel de curator op

de (eigendoms)rechten van P&G wijzen.

8.5 Indien de (Geselecteerde) Afnemer de (Geselecteerde) Producten niet

of niet tijdig afneemt, zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn.

P&G is alsdan gerechtigd de (Geselecteerde) Producten voor rekening

en risico van de (Geselecteerde) Afnemer op te slaan of deze aan een

derde te verkopen teneinde de door de (Geselecteerde) Afnemer terug

te betalen schade te beperken.

8.6 Het eigendomsvoorbehoud komt niet te vervallen bij betalingen door

een derde die in de vorderingen van P&G op de (Geselecteerde)

Afnemer wordt gesubrogeerd.

8.7 Indien de koopprijs van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde

(Geselecteerde) Producten door een derde aan P&G wordt voldaan, en

deze derde subrogeert in de rechten van P&G jegens de

(Geselecteerde) Afnemer, komen P&G en de (Geselecteerde) Afnemer

nu voor alsdan overeen dat de (Geselecteerde) Afnemer de onder

eigendomsvoorbehoud geleverde zaken vanaf dat moment voor de

gesubrogeerde derde zal gaan houden.

8.8 Alle reclamemiddelen, waaronder maar niet beperkt tot samples, die

gratis door P&G aan de Afnemer ter beschikking worden gesteld,

blijven de onvervreemdbare eigendom van P&G.

Artikel 9 Overige verplichtingen van de Afnemer

9.1 (Geselecteerde) Producten die door P&G in detailverpakking in het

verkeer zijn gebracht, mogen uitsluitend in deze detailverpakking

worden verhandeld zonder enige verandering aan of beschadiging van

de verpakking of inhoud. De (Geselecteerde) Afnemer zal de op deze

(Geselecteerde) Producten aangebrachte merknamen,

herkenningstekens en/of handelsnamen niet geheel of gedeeltelijk

verwijderen, onzichtbaar of anderszins bewerken.

9.2 De (Geselecteerde) Afnemer dient alle rechten van P&G op de door

haar geleverde (Geselecteerde) Producten, waaronder maar niet

beperkt tot woord- beeldmerken, geheel en onvoorwaardelijk te

respecteren.

9.3 De (Geselecteerde) Afnemer verbindt zich ertoe geen (Geselecteerde)

Producten aan te kopen die als namaak erkend werden door P&G, of

de SNB-REACT (Stichting Namaak Bestrijding). Indien er toch

namaakproducten zouden worden gevonden in de winkels van de

(Geselecteerde) Afnemer, zal de (Geselecteerde) Afnemer deze

(Geselecteerde) Producten onmiddellijk verwijderen en P&G bijstaan

in het opsporen van de oorsprong van deze (Geselecteerde) Producten.

In geval van herhaling – zelfs onvrijwillig – door de (Geselecteerde)

Afnemer, kan P&G de in dit kader door haar opgelopen schade

verhalen op de (Geselecteerde) Afnemer.

9.4 De (Geselecteerde) Afnemer verbindt zich ertoe geen reclame te

voeren voor (Geselecteerde) P&G Producten die volgens P&G de

redelijke belangen van P&G en haar (Geselecteerde) Producten kan

schaden.

9.5 De (Geselecteerde) Afnemer is volledig verantwoordelijk voor het

bepalen en bekendmaken van haar verkoopprijs alsmede voor de

promotieacties die hij aanbiedt aan consumenten. De (Geselecteerde)

Afnemer verbindt zich ertoe de presentatie van de (Geselecteerde)

Producten niet te wijzigen en het promotiemateriaal niet te gebruiken

voor andere producten dan waarvoor het bestemd is.

Artikel 10 Ontbinding

10.1 In geval van gerechtelijk akkoord, faillissement, stillegging, liquidatie

of ernstige kredietproblemen van de (Geselecteerde) Afnemer, zullen

alle nog niet afgewikkelde overeenkomsten met de (Geselecteerde)

Afnemer van rechtswege ontbonden zijn, tenzij P&G de

(Geselecteerde) Afnemer binnen redelijke tijd meedeelt nakoming van

(een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk

geval P&G zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van

de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling

voldoende zeker is gesteld. Dit onverminderd andere rechten van P&G

onder welke overeenkomst met de (Geselecteerde) Afnemer dan ook

en zonder dat P&G tot enige schadevergoeding is gehouden.

10.2 In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in 10.1, zijn alle

vorderingen van P&G op de (Geselecteerde) Afnemer uit hoofde van

de betreffende overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel

opeisbaar en is P&G gerechtigd de betreffende (Geselecteerde)

Producten terug te nemen. In dat geval zullen P&G en haar

gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van de

(Geselecteerde) Afnemer te betreden teneinde de (Geselecteerde)

Producten in bezit te nemen. De (Geselecteerde) Afnemer is verplicht

de nodige maatregelen te nemen teneinde P&G in de gelegenheid te

stellen haar rechten te effectueren.

Artikel 11 Overdracht van rechten en verplichtingen

11.1 De (Geselecteerde) Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of

verplichtingen uit de overeenkomst aan enige derde over te dragen

zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van P&G.

Artikel 12 Persoonsgegevens

12.1 P&G legt persoonsgegevens van de (Geselecteerde) Afnemer vast en

verwerkt deze gegevens ten behoeve van haar eigen bedrijfsvoering,

voor het doen van leveringen, het verlenen van diensten, het

onderhouden van contacten met de (Geselecteerde) Afnemer, het

analyseren en verbeteren van haar (Geselecteerde) Producten en haar

dienstverlening en het zenden van informatie aan de (Geselecteerde)

Afnemer over nieuwe producten en diensten van P&G. Indien de

(Geselecteerde) Afnemer de laatsgenoemde informatie niet wenst te

ontvangen, dient de (Geselecteerde) Afnemer dit kenbaar te maken

aan P&G door het zenden van een daartoe strekkende e-mail of fax (emailadres:

info@pgsalonprofessional.nl, faxnummer: 010-2863661).

Na ontvangst hiervan zal P&G de toezending van deze informatie

beëindigen. De persoongegevens van de (Geselecteerde) Afnemer

worden uiterlijk tien (10) jaar na de laatste levering van een

(Geselecteerd) Product door P&G aan Afnemer verwijderd.

Artikel 13 Overig

13.1 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze AVV nietig zijn of

vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze

AVV volledig van toepassing. P&G en de (Geselecteerde) Afnemer

zullen alsdan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter

vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen,

waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van

de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 14 Afhandeling van geschillen, toepasselijk recht, bevoegde

rechter

14.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen

bekwame termijn nadat de (Geselecteerde) Afnemer het gebrek heeft

ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, volledig en duidelijk

omschreven, worden ingediend bij P&G. Deze termijn heeft te gelden

als een invulling van de termijn als bedoeld in artikel 6:89 BW.

14.2 Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan worden

uitsluitend berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam. P&G is

eveneens gerechtigd om de zaak aanhangig te maken bij de rechtbank

van de woonplaats van de (Geselecteerde) Afnemer.

14.3 Geschillen worden beheerst door Nederlandse recht.

14.4 Toepassing van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitdrukkelijk

uitgesloten.

 

 

.